Regulamin – polityka prywatności

Rozdział I. Informacje ogólne
1. Administratorem serwisu internetowego pod domeną www.aqsti.pl, zwanego dalej
„Serwisem” jest PRACOWNIA PROJEKTOWA M KWADRAT, Michał Dąbek
30-398 Kraków, ul. Wielogórska 69 , zwana dalej „Aqsti”.
2. Wybrane podstrony Serwisu zawierają formularz umożliwiający przesyłanie zapytań
dotyczących działalności Aqsti, zwany dalej „Formularzem”. Za pomocą Formularza
użytkownik może przesłać do Aqsti następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer
telefonu kontaktowego.
3. Serwis umożliwia nawiązanie kontaktu z przedstawicielami Aqsti, otrzymanie oferty oraz
korzystanie z usługi Newsletter, zwanej dalej „Newsletterem”, jako formy uzyskania
aktualnej informacji dotyczącej m.in. informacji na temat produktu Aqsti oraz przepisów i
norm związanych z usługami akustycznymi. Z usługi Newsletter może korzystać każda osoba,
która na stronie Serwisu w zakładce „Zapisz się do naszego newslettera, aby otrzymywać
informacje i porady prawne” poda swój adres e-mail.

Rozdział II. Instrukcja korzystania z usługi Newsletter
1. W ramach usługi Newsletter Aqsti przetwarza dane osobowe użytkowników Serwisu w
postaci adresów e-mail. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji usługi
Newsletter, zgodnie z zasadami wskazanymi w rozdziale III poniżej.
2. Korzystanie z usługi Newsletter jest dobrowolne, bezterminowe i bezpłatne.
3. Zainteresowany usługą Newsletter, w celu rozpoczęcia korzystania z niej, udostępnia
Aqsti adres email. Podany adres e-mail musi należeć lub być w dyspozycji osoby rejestrującej
się. Niedozwolone jest wykorzystywanie adresów poczty elektronicznej, które nie należą do
osób dokonujących rejestracji.
4. W celu dokonania rejestracji należy:
a. wejść na stronę internetową Serwisu oraz zapoznać się z niniejszym „Regulaminem –
polityką prywatności” zawierającym „Instrukcję korzystania z usługi Newsletter”,
b. wprowadzić w odpowiednie miejsce w prawym dolnym rogu adres e-mail, na który mają
być wysyłane treści kolejnych edycji Newslettera. Zapisanie się do Newslettera stanowi
zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Aqsti zgodnie z rozdziałem III niniejszego
Regulaminu – polityki prywatności,
c. kliknąć przycisk „OK” w celu wysłania na adres e-mail, wprowadzony w procesie
rejestracyjnym, informacji zawierającej link do procesu weryfikującego żądanie dodania
skrzynki pocztowej do listy dystrybucyjnej usługi Newsletter.
5. W celu usunięcia (wyrejestrowania) adresu e-mail znajdującego się na liście
dystrybucyjnej usługi Newsletter należy kliknąć link znajdujący się w e-mailu stanowiącym
treść kolejnej edycji Newslettera. Po przeprowadzeniu procesu weryfikującego żądanie
usunięcia skrzynki pocztowej z listy dystrybucyjnej usługi Newsletter na stronie pojawi się
komunikat potwierdzający fakt usunięcia adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi
Newsletter.

6. W celu zmiany nazwy adresu e-mail znajdującego się na liście dystrybucyjnej usługi
Newsletter, należy przeprowadzić wskazany w pkt 4 powyżej proces usunięcia adresu e-mail
z listy dystrybucyjnej, a następnie ponownie przeprowadzić proces rejestracji, o którym mowa
w pkt 3 powyżej.

Rozdział III. Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu w zakresie ich imienia,
nazwiska, adres e-mail, numeru telefonu kontaktowego jest Aqsti. Zakres danych osobowych
przetwarzanych względem poszczególnych użytkowników przez Serwis zależy od usługi, z
których korzysta użytkownik Serwisu, zgodnie z pkt I. 2-4 powyżej.
2. Ww. dane osobowe są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa . w celu realizacji usług oferowanych przez Serwis, wedle wyboru użytkownika
Serwisu, o czym mowa w pkt I.2-4 powyżej, tj. związanych z rozpowszechnianiem informacji
handlowej, dzielenia się wiedzą, statystycznych oraz wysyłaniem newslettera. Podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych uczestnika Serwisu jest jego zgoda. Kliknięcie
przycisku „wyślij” w Formularzu, jak również kliknięcie przycisku „OK” w zakładce
Newslettera oraz e-booka stanowi zgodę użytkownika Serwisu na wykorzystanie i
przetwarzanie jego danych osobowych przez Aqsti, potwierdza zapoznanie się z treścią
Regulaminu – Polityki prywatności oraz jest równoznaczne z akceptacją jego postanowień.
Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie ma charakter
dobrowolny, jednak jest niezbędne dla skorzystania i realizacji z usług Serwisu Aqsti.
3. Użytkownik Serwisu, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo wglądu do
swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, wnioskowania o usunięcie,
ograniczenie przetwarzania lub przenoszenie danych, zaprzestanie przetwarzania danych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody lub wniesienia skargi do organu
nadzorczego Realizacja powyższych uprawnień w stosunku do Aqsti odbywa się na
podstawie żądania użytkownika przesłanego na adres poczty elektronicznej biuro@aqsti.pl.
Żądanie takie powinno zawierać imię, nazwisko i dane kontaktowe użytkownika. Realizacja
powyższych uprawnień w stosunku do Aqsti w zakresie adresu e-mail znajdującego się na
liście dystrybucyjnej usługi Newsletter odbywa się według zasad szczegółowo określonych w
pkt III. 6 i III.7poniżej.
4. Dane użytkowników Serwisu będą przetwarzane do czasu upływu terminu przedawnienia
ewentualnych roszczeń ze strony użytkowników Serwisu (10 lat).
5. Kontakt z administratorem danych: biuro@aqsti.pl.
6. Aqsti zapewnia poufność wszelkich uzyskanych informacji o użytkownikach Serwisu.
Informacje te nie będą przekazywane innym administratorom danych, nie będą na ich
podstawie w sposób zautomatyzowany podejmowane decyzje oraz nie będą transferowane
poza EOG, z wyłączeniem sytuacji, gdy Aqsti byłaby zobowiązana do przekazania informacji
uprawnionym organom władzy publicznej (np. sąd, prokuratura) zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
7. Aqsti zapewnia stosowanie technicznych środków bezpieczeństwa zapobiegających
utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu, nieautoryzowanemu dostępowi, a także pozyskiwaniu
i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą
elektroniczną.